ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕು ಶ್ರದ್ದೆ, ಸಾಧಿಸಲು ನೀವಾಗಬೇಕು ಕಿವುಡ..

K 2 Kannada News
ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕು ಶ್ರದ್ದೆ, ಸಾಧಿಸಲು ನೀವಾಗಬೇಕು ಕಿವುಡ..
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

K2kannadanews.in

dedication ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ : ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಛಲವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಛಲ ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ..

 

 

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Share This Article